Maliyyə xidmətləri

Maliyyə hər bir şirkətin ən mühüm biznes funksiyası, mühasibatlıq isə “biznesin dili” sayılır.

Maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabat

Mənfəət və zərər hesabatı şirkətin dövr ərzində nə itirib nə qazandığını (gəlirləri və xərcləri) təsvir edir.

Maliyyə nəticələri haqında hesabat

Balans hesabatı isə dövr ərzindəki fəaliyyəti yox, konkret ana olan vəziyyəti (hesabların qalığını) göstərir.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında

Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı pul vəsaitlərin dövr ərzindəki hərəkətini təsvir edir.

Mühasibat uçotu və audit

“Novotech İnternational” MMC mühasibat uçotu üzrə Sizə aşağıdakı mühasibat-məsləhət xidmətlərini göstərə bilər:

Autsorsinq

Autsorsing təcrübəsi yeni ideya deyil. Şirkətlərin əksəriyyəti reklam, maliyyə, hüquq və kadr  xidmətlərini bu işlər üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərə həvalə edirlər.

Autsorsing –(ingiliscə outsourcing: (outer-source-using) xarici mənbədən/resursdan istifadə olunması) – müəyyən biznes-proseslərin və ya istehsal funksiyaların müvafiq sahədə ixtisaslaşan digər şirkətə müqavilə üzrə həvalə olunması.

Bizə yazın